Regulamin
 • I. INFORMACJE OGÓLNE
 • II. WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ
 • III. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 • IV. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
 • V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin poniższy reguluje zasady składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego przedsiębiorcy Fogiel & Fogiel Piekarnia Sp. J., działającego pod adresem internetowym www.fogiel.pl

 1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego przedsiębiorcy Fogiel & Fogiel Piekarnia Sp. J..
 2. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego oznacza zawarcie Umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym. Umowa zobowiązuję Sprzedawcę do przekazania Zamawiającemu własności Towaru będącego przedmiotem Zamówienia oraz wydania go w umówionym miejscu i terminie a Zamawiającego do zapłaty umówionej ceny oraz odbioru Towaru w umówionym miejscu i terminie.
 3. Treści prezentowane na stronie internetowej firmy Fogiel & Fogiel Piekarnia Sp. J. (www.fogiel.pl) nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

- Sprzedawcy – rozumie się przez to firmę Fogiel & Fogiel Piekarnia Spółka jawna z siedzibą w Radomiu, ul. Słowackiego 92, 26-600 Radom wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Pilotów 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000304892 (NIP:  7960067248, REGON: 670009232) prowadzącą Sklep internetowy. 

- Zamawiającym – rozumie się przez to podmiot dokonujący zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.

- Sklepie internetowym – rozumie się przez to stronę internetową pod adresem internetowym www.fogiel.pl, służącą do prezentacji towarów oferowanych przez Sklep oraz składaniu Zamówień.

- Towarze – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej Sklepie internetowym.

- Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji
o Towarze. Cena jest wyrażona w złotych polskich i zawiera podatek vat. Podana cena jest ceną za jedną sztukę Towaru. 

- Sklepie stacjonarnym – należy przez to rozumieć sklepy działające pod marką Fogiel&Fogiel, w których możliwy jest odbiór towarów kupionych przy pomocy Sklepu internetowego. Lista sklepów i ich adresów znajduje się pod adresem: www.fogiel.pl/sklepy.

- Zamówieniu – należy przez to rozumieć zestaw Towarów wskazanych do realizacji przez Zamawiającego w formie określonej w niniejszym regulaminie. 

II. WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego dostępne dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:

       - komputer PC;

       - szerokopasmowe łącze internetowe;

       - przeglądarka internetowa Firefox, Internet Explorer, Safari lub Google Chrome

       - aktywne konto e-mail

 

 1. Zamawiający składa Zamówienie przez Sklep internetowy poprzez:

- wybór towaru spośród dostępnego danego dnia w ofercie, 

- wybór daty oraz miejsca odbioru towaru

- dokonanie płatności poprzez system Dotpay.

 1. Minimalna kwota zamówienia wynosi 10 zł brutto. 
 2. Dla zawarcia umowy konieczne jest podanie prawidłowego adresu konta e-mail Zamawiającego oraz dnia i miesiąca urodzenia. 
 3. W przypadku braku dokonania czynności wymienionych w pkt 2 i 4 umowa nie zostaje zawarta.
 4. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie dokonania płatności przez Zamawiającego. Za moment dokonania płatności uznaje się moment obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 5. Potwierdzeniem prawidłowo złożonego zamówienia i jednocześnie zawarcia umowy jest wiadomość e-mail, którą otrzymuje Zamawiający. Zawiera ona wykaz zamówionych towarów, ich cenę oraz datę i miejsce odbioru towarów. 
 6. W wypadku nie otrzymania przez Zamawiającego e-maila, o którym mowa w pkt 6 w ciągu 30 minut od złożenia Zamówienia bądź niezgodności zamówienia określonego w treści e-maila z tym dokonanym za pomocą Sklepu internetowego Zamawiający ma obowiązek skontaktować się mailowo z Biurem Sprzedawcy w ciągu dwóch godzin od momentu złożenia Zamówienia. W przeciwnym wypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak wykonania Zamówienia lub wykonanie niezgodne z Zamówieniem.
 7. Realizacja Zamówienia następuje poprzez odbiór towaru w Sklepie stacjonarnym.
 8. Odbiór towaru możliwy jest jedynie w miejscu, w dniu i w godzinach wskazanych w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 6, po podaniu kodu transakcji generowanego przez dotpay.pl oraz dnia i miesiąca urodzenia Zamawiającego oraz numeru zamówienia. W wypadku braku odbioru Towaru przez Zamawiającego w tym terminie Sprzedawca ma prawo do jego utylizacji oraz nakłada na Zamawiającego karę umowną w wysokości wartości zamówienia. Na poczet kary umownej zalicza się zapłaconą przez Zamawiającego cenę. 
 9. Zamawiający potwierdza odbiór Towaru swoim podpisem na pokwitowaniu.
 10. Dokonywanie Zamówień za pomocą Sklepu internetowego jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dniach i godzinach pracy Sklepu stacjonarnego. 
 11. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą vat (jeżeli Zamawiający poprosił o jej wystawienie).
 12. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Towaru bez wad, zgodnie z Zamówieniem, z zastrzeżeniem pkt 15.
 13. W przypadku braku zamówionego towaru, Sprzedawca poinformuje o tym Zamawiającego drogą mailową przed datą realizacji Zamówienia. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji zwrot pieniędzy za Towar, którego brakuje lub prawo do wyboru innego Towaru w tej samej cenie.
 14. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia w Sklepie, bezpośrednio po odbiorze Zamówienia i przed podpisaniem pokwitowania odbioru, czy został mu wydany w odpowiedniej ilości zamówiony przez niego Towar. Reklamacje, w tym zakresie, zgłaszane później nie będą przyjmowane.  
 15. W razie niezgodności otrzymanego towaru z umową (w szczególności wad Towaru) Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany Towaru na zgodny z umową, a w razie jego braku do zwrotu ceny zapłaconej za Towar niezgodny z umową. Do powyższego konieczne jest przedstawienie przez Zamawiającego paragonu fiskalnego lub faktury vat.
 16. Wszelkie reklamacje nie są możliwe po dacie przydatności do spożycia Towaru. 
 17. Reklamacje należy zgłaszać osobiście w Biurze Sprzedawcy w dniach i godzinach jego pracy bądź mailowo na adres zamowienia@fogiel.pl

III. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Na podstawie art. 38 pkt 4) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego ze Sprzedawcą, ze względu na fakt, że Towar jest rzeczą ulegającą szybkiemu zepsuciu oraz mającą krótki termin przydatności do użycia.

IV. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Zarówno Sprzedawca jak i Zamawiający zobowiązuję się, przed skierowaniem sprawy na drogę sądową, do podjęcia rozmów w celu rozwiązania ewentualnych sporów związanych z umowami zawartymi za pomocą Sklepu Internetowego.
 2. Sprzedawca informuje Zamawiającego o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, m.in. poprzez złożenie przez Zamawiającego wniosku
  o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zamawiający dokonując Zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Zamawiający przystępując do złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego oświadcza, że akceptuje Regulamin.
W NASZYM SKLEPIE PŁATNOŚCI
ONLINE ZAPEWNIA
/fogielfogiel/backend/web/uploads/58_6_30.jpg
/fogielfogiel/backend/web/uploads/59_6_76.jpg
/fogielfogiel/backend/web/uploads/57_6_80.jpg
/fogielfogiel/backend/web/uploads/60_6_13.jpg
/fogielfogiel/backend/web/uploads/133_6_100.jpg
/fogielfogiel/backend/web/uploads/99_6_69.jpg
/fogielfogiel/backend/web/uploads/100_6_38.jpg
/fogielfogiel/backend/web/uploads/101_6_74.jpg
/fogielfogiel/backend/web/uploads/102_6_54.jpg
/fogielfogiel/backend/web/uploads/103_6_75.jpg
/fogielfogiel/backend/web/uploads/104_6_64.jpg
/fogielfogiel/backend/web/uploads/105_6_8.jpg
/fogielfogiel/backend/web/uploads/106_6_87.jpg
/fogielfogiel/backend/web/uploads/107_6_89.jpg
/fogielfogiel/backend/web/uploads/108_6_12.jpg
/fogielfogiel/backend/web/uploads/109_6_48.jpg
/fogielfogiel/backend/web/uploads/110_6_87.jpg
/fogielfogiel/backend/web/uploads/111_6_96.jpg
/fogielfogiel/backend/web/uploads/112_6_5.jpg
/fogielfogiel/backend/web/uploads/113_6_95.jpg
/fogielfogiel/backend/web/uploads/114_6_64.jpg
/fogielfogiel/backend/web/uploads/115_6_13.jpg
/fogielfogiel/backend/web/uploads/116_6_45.jpg
/fogielfogiel/backend/web/uploads/117_6_100.jpg
/fogielfogiel/backend/web/uploads/118_6_8.jpg
/fogielfogiel/backend/web/uploads/119_6_99.jpg
/fogielfogiel/backend/web/uploads/120_6_52.jpg
/fogielfogiel/backend/web/uploads/121_6_24.jpg
/fogielfogiel/backend/web/uploads/122_6_27.jpg
/fogielfogiel/backend/web/uploads/123_6_53.jpg
/fogielfogiel/backend/web/uploads/124_6_7.jpg
/fogielfogiel/backend/web/uploads/125_6_18.jpg
/fogielfogiel/backend/web/uploads/126_6_63.jpg
/fogielfogiel/backend/web/uploads/127_6_82.jpg
/fogielfogiel/backend/web/uploads/128_6_38.jpg
/fogielfogiel/backend/web/uploads/129_6_75.jpg
/fogielfogiel/backend/web/uploads/98_6_54.jpg